Circulaire Economie 2030

De rijksoverheid streeft in samenwerking met maatschappelijke partners naar een circulaire economie waarbij in 2030 50% minder gebruik wordt gemaakt van primaire grondstoffen: mineraal, fossiel en metalen (Nederland circulair in 2050). Dat is een uitdagende doelstelling die nog lang niet is gerealiseerd. Op de achtergrond van deze ambitie speelt het belangrijke vraagstuk van de explosieve stijging van het gebruik van grondstoffen en vrijkomen van afval gedurende de afgelopen eeuw.

Hoe gaan we daarmee praktisch aan de slag? Het voorstel is ons te richten op bedrijven op bedrijventerreinen en hier een begin te maken met de overstap van een lineaire economie naar een circulaire economie.

Circulaire oplossingen

Het scala aan mogelijkheden om circulaire oplossingen te bereiken die voor bedrijven aantrekkelijk zijn en een goed businessmodel opleveren, is groot. Voor bedrijven kunnen de volgende argumenten een rol spelen.

 • Afvalstromen zijn vaak afgeleid van relatief dure grondstoffen. Het voorkomen dat afval ontstaat, geeft besparingen op grondstof- en verwijderingskosten;
 • Het gescheiden houden van afval verhoogt de kans op hergebruik van relatief schone stromen. Hierdoor worden de verwijderingskosten verlaagd;
 • Afvalstromen van het ene bedrijf kunnen waardevolle grondstoffen zijn voor een ander bedrijf op een bedrijventerrein;
 • Door samenwerking op een bedrijventerrein of in de regio is de inzameling en verwijdering van afval efficiënter uit te voeren waardoor de kosten verlaagd kunnen worden.
 • Naast de stijgende kosten krijgen bedrijven te maken met de plicht – vanuit de wet Milieubeheer – om afval te verminderen (afvalpreventie) en afvalstromen gescheiden te houden.

Inhoudelijk kunnen deze aspecten van de circulaire economie voor veel bedrijven voordelen bieden. Desalniettemin is circulaire economie nog geen gemeengoed. Dat heeft meerdere oorzaken: onbekendheid met praktische voorbeelden, onzekerheid over de economische voordelen die circulariteit kan bieden een tekort aan samenwerkingsverbanden, overheden die er nog niet goed op inspelen, kennistekorten, enz.

Verkenning, Inventarisatie & realisatie

Ons programma ‘Circulair Ondernemen & Organiseren’ bestaat uit diverse  bijeenkomsten (verkenning) tot het pragmatisch doorvoeren van de transitie (van verkenning tot realisatie). Doelstellingen, welke stappen uw bedrijf wil nemen om richting een Circulaire Economie te kopen, worden helder geformuleerd. Daarnaast worden de activiteiten om de doelstellingen te realiseren in de tijd uitgeschreven in het transitieplan. U weet dus precies waar u aan toe bent.

 • Verkenning: een inspirerende inleiding over Circulaire Economie met aansprekende voorbeelden, toepassingen in andere bedrijven en organisaties, ‘best practices van koplopers, informatie en wegwijzers.
 • Inventarisatie: we verkennen interactief kansen, belemmeringen en mogelijkheden voor het realiseren van een circulaire economie binnen uw bedrijf en nemen hierin de mogelijkheden van ketensamenwerking mee voor meervoudige waardecreatie. We leggen dit kort en bondig samen in een transitie werkplan.
 • Realisatie: we helpen u actief mee en begeleiden uw medewerkers om de vooraf gestelde doelstellingen te realiseren. Desgewenst stellen we een aanpak op voor de middellange termijn die het beste past bij uw organisatie.
 • We maken de koppeling met mogelijke financiële en fiscale regelingen die voor u interessant kunnen zijn.

Transformatie in het denken over duurzaamheid

Transformatie vraagt om een andere aansturing binnen de organisatie en beperkt zich niet langer tot de traditionele grenzen van de organisatie. In de cultuur verschuift de aandacht van het vermijden van risico’s naar het creëren van kansen. Kansen om nieuwe markten aan te boren, om radicale product- en procesinnovaties en nieuwe ketensamenwerking te initiëren.
Duurzaam denken en werken moet uiteindelijk ingebed worden in standaard werkwijzen, klantcontacten, leveranciersbeoordelingen en beloningsstructuren. In plaats van op de activiteiten voor verduurzaming, wordt op den duur vooral gestuurd op resultaten.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

 • Levenscyclusanalyse (LCA) Analyses van de keten en de levenscyclus van producten.
 • Radicale transparantie. Zij geven aan waar ze zelf niet uitkomen en leggen hun innovatie-uitdagingen open voor aan de buitenwereld, met de uitnodiging middels co-creatie mee te werken aan oplossingen.
 • Front-end-design: In het ontwerpproces verschuift de aandacht van ‘end-of-pipe’ naar ‘front-end-design’. Bij ‘front-end-design’ worden producten zo ontworpen dat zij aan het einde van de levensduur efficiënt gedemonteerd kunnen worden en dat gebruikte materialen makkelijk gescheiden kunnen worden.
 • Reverse Logistics: Ook bedrijfs- en logistieke processen worden anders vormgegeven. Er komen steeds robuustere ‘reverse-logistics’-processen om de inname van gebruikte producten effectief te organiseren. Ook de verwerking en terugstroom van componenten en materialen wordt steeds beter ingebed.

Contact opnemen