JF3 BUSINESS SOLUTIONS
We inventariseren kansen en belemmeringen voor de volgende stappen naar een meer circulaire economie en een energie neutrale wereld door in te spelen op innovaties, regelgeving en nieuwe aanbestedingen. Daarnaast voeren we projecten uit, om (economische) kansen te benutten, waarbij effecten op werkgelegenheid en milieudruk aan bod komen.

Circulaire Processen Versnellen
Om circulaire processen binnen gemeenten en andere overheden te versnellen en/of de verbinding te leggen tussen de overheid en het bedrijfsleven, (zorg)instellingen, kennisinstellingen en andere partijen kunnen wij een procesregisseur (algemeen) of een medewerker/ster leveren met specifieke kennis op een bepaald thema.

Huidige projecten

1. Oprichten van een Circulair Ambachtscentrum

2. Duurzame horeca en recreatie

3. Oprichten van het Kenniscentrum Circulaire Bouw (KCCB) in Nijmegen

4. Circulair donzen dekbed (te4xtiel mechanisch en chemische verwerken en hergebruik van dons)

5. Hergebruik van ICT, wit- en bruingoed

Procesregisseur

Bevorderen, aanjagen en stimuleren van het bedrijfsleven om, samen met kennisinstituten en overheden, circulaire economie tot een succes te maken. Om productie-, assemblage-, bouw- en andere bedrijven te begeleiden naar een circulaire bedrijfsvoering. In dit proces worden bedrijven ondersteund om circulaire modellen in de praktijk te brengen, partijen te verbinden en obstakels, zoals rond wetgeving, ter discussie te stellen.

Organiseren van workshops en seminars
Een van de manieren om onze kennis op het gebied van de circulaire economie, energietransitie of projecten binnen het sociaal domein over te brengen is het organiseren van workshops.
Het thema staat centraal en het gaat om uitwisseling van die kennis en ervaringen.

Inkoop
In de circulaire economie bestaat afval niet. Verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.
Wij helpen en begeleiden gemeenten bij het circulair inkoopproces. In onze benadering wordt geborgd dat de producten en/of materialen aan het einde van de levens- of gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe grondstoffen cyclus worden ingezet. Cruciaal hierbij is waard behoud van producten en materialen: waardevernietiging door ‘downcycling’ moet hierbij zoveel mogelijk worden voorkomen.

ONZE WERKGEBIEDEN

VRAGEN OVER CIRCULAIR ECONOMIE / SOCIAAL DOMEIN? VRAAG ONZE EXPERTS.

Vrijblijvend Contact

ONS AANPAK

Onze aanpak richt zich o.a. op de volgende vragen:

  • Welke kansen liggen er als de transitie richting een circulaire economie wordt versneld?
  • Hoe kan de transitie worden vormgegeven?
  • Op welke wijze kunnen bedrijven voldoen aan verplichting om energie te besparen; energiebehoefte te voorkomen, energiezuinige technieken toe te passen en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.
  • Welke innovaties kunnen we aanjagen om onze doelstellingen te bereiken?
  • Welke vormen van werkgelegenheid (binnen en buiten het sociaal domein) kunnen er gestimuleerd worden, bij het nastreven van een circulaire economie en energie transitie.
  • Wat is hierin de gewenste of verplichte rol van de overheid, bedrijfsleven, instellingen of andere stakeholders.

Circulaire Economie

Circulaire Economie streeft een economisch en industrieel systeem na, dat de herbruikbaarheid van producten, grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waarde vernietiging in het totale systeem minimaliseert.

Nu niets doen betekent over 10-20 jaar de eerste grondstoffentekorten. Het sluiten van materiaal kringlopen voorkomt verdere uitputting van de aarde. Hergebruik van materialen en grondstoffen is eigenlijk heel logisch. Zeker wanneer het om eigen producten gaat. Duurzaam gebruik van producten zal waardevoller worden dan eigendom. Circulair ondernemen maakt een einde aan de toenemende vervuiling, stopt de ontginning van waardevolle gebieden en helpt de wereldwijde sociale ongelijkheid terug te dringen.

CONTACT OPNEMEN

STERKERE POSITIONERING

Kansen voor uw bedrijf

Circulaire ondernemen wordt snel populairder bij ondernemers en beleidsmakers. Vooral bij diegenen die een sterke positie in de keten wil innemen en zich wil blijven innoveren om aantrekkelijk te blijven voor de marktvraag.

Voor wie is de Circulaire Economie interessant?

Invoering van de circulaire economie zal uiteindelijk alle economische sectoren raken. Bedrijven die te maken krijgen met schaarse grondstoffen zullen als eerste profijt krijgen van een circulaire werkwijze (urban mining). Doordat ook de overheid en grote multinationals hun uitvraag (aanbesteding) gaan richten op duurzaamheid en de circulaire economie, zal in de nabije toekomst alleen nog ruimte zijn voor bedrijven die voor een circulaire strategie gekozen hebben. Te denken valt aan producenten en leveranciers van producten en diensten in o.a. de volgende branches elektronica, textiel, chemie, bouwmaterialen en logistiek.

We zien dat producenten van ingewikkelde producten met waardevolle grondstoffen erin, zoals elektronica en metaalproducten al begonnen zijn met de transitie naar een Circulaire Economie.  Maar ook in bijvoorbeeld de textiel- en kledingindustrie ontstaan steeds meer initiatieven. De chemische sector richt zich steeds meer op biobased alternatieven als vervanging voor fossiele grondstoffen en de afvalverwerkende industrie herpositioneert zich als grondstofleverancier.

Ook bedrijven in de (zakelijke) dienstverlening kunnen profiteren van de circulaire economie: de financiering en logistiek van de producten en diensten, biedt kansen op omzetgroei.  Daarnaast kunnen deze partijen flinke besparingen realiseren door circulaire principes als uitgangspunt te nemen in het inkoopbeleid.

Kansen

Door crosssectorale samenwerkingsverbanden worden instellingen, bedrijven en bedrijventerreinen, veel beter bestand tegen de toenemende volatiliteit in de markt zoals sterk fluctuerende grondstoffenprijzen en afnemende leveringszekerheid.

Het toepassen van circulaire principes biedt flinke groeikansen voor het aantal banen in de logistieke sector, reparatie, reststoffenbewerking en (de)montage.

Van verkoop naar ‘uitleen’ is de ultieme vorm van klantenbinding. Hechte klantrelaties en nieuwe commerciële vormen geven producenten en leveranciers waardevolle informatie over de klant.

Risico’s

De circulaire economie vergt een radicale aanpassing van de productie, gebruik en verwerking van producten. Bedrijven zullen zowel bedrijfsprocessen als ondernemingsmodellen stevig moeten aanpassen, zonder garantie op succes. Daarvoor is (persoonlijk) leiderschap, kennis, tijd, geld, draagvlak en samenwerking tussen partijen in de keten nodig.

Een te nauwe focus op de benodigde technische innovatie leidt de aandacht en middelen af waar deze echt nodig zijn; bij de sociale innovatie. Nieuwe samenwerkingsvormen, beloningsstructuren en verdienmodellen zijn de werkelijke kernaspecten van de circulaire economie.

Contact opnemen