In deze nieuwsbrief
– Congres duurzame Zorg in de praktijk
– Cirkelstad Rijk van Nijmegen
– Begeleiding naar circulaire bedrijfsvoering voor het MKB

Congres duurzame Zorg in de praktijk

Op dinsdagmiddag 6 maart 2018 organiseerde het Rijk van Nijmegen een mini congres duurzame zorg bij de Afvalenergiecentrale ARN BV in Weurt (Nijmegen). Deze locatie is gekozen omdat in deze grote fabriek, waar elektriciteit wordt gemaakt uit afval en biogas uit gft-afval, ook wordt gewerkt aan een installatie die incontinentiemateriaal kan recyclen.

Het dagvoorzitterschap was in handen van mevrouw Margot Ribberink, weervrouw en ambassadeur van Nijmegen Green Capital 2018, die ervoor zorgde dat er in het volle programma voldoende ruimte was voor interactie. De groep belangstellende bestond uit leden van directies, inkopers en managers van zorginstellingen.

Aan de hand van een aantal praktische casussen, tips en thema’s zijn gerichte acties en ideeën aangereikt om ook zorgorganisaties bestendig te maken voor een meer duurzame (circulaire) toekomst. De presentaties zijn verzorgd door collega-zorginstellingen uit de regio die met betrekking tot deze thema’s de afgelopen jaren belangrijke en interessante stappen hebben gezet om hun instelling duurzamer te maken. De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen.

Verwerking incontinentiemateriaal; door Gerard van Gorkum, directeur van de ARN B.V.
Het is algemeen bekend dat luiers en incontinentiemateriaal, eventueel voorzien van medicijnresten, lastig afbreekbaar zijn. De ARN heeft een duurzame verwerkingsmethodiek ontwikkeld om de afvalstroom van incontinentiemateriaal, om te zetten naar verschillende grondstoffen, die weer in de industrie gebruikt kunnen worden.

Circulair bouwen en renoveren; door Karlijn Bakker Cirkelstad spinner regio Arnhem en Nijmegen
Bestaande ontwikkelingen en initiatieven, delen van kennis en ervaringen rondom circulair bouwen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als gebruik van grondstoffen, modulair ontwerpen, verdienmodellen, inkopen & aanbesteden, netwerken en de wet- en regelgeving. Kwalitatief en duurzaam bouwen of renoveren binnen het budget!

Voorkomen van voedselverspilling; door Jan Willem Dikmans, Chefkok bij de St. Maartenskliniek
Hoe minder mensen eten verspillen, hoe beter voor het milieu en de portemonnee. Groenten en fruit die lokaal geproduceerd zijn door onze leveranciers, zorgt er niet alleen voor dat er geen onnodige transportkosten en -kilometers gemaakt worden, het is ook een garantie voor versheid

Circulair inkopen als de nieuwe norm; door Alex van der Putten, manager productgroep Inkoop & Supply Chain bij Radboudumc
Duurzaam en circulair inkopen is de nieuwe norm binnen het Radboud UMC. Wij delen onze ervaringen van enkele uitgevoerde circulaire inkoopprojecten. Hoe ziet het circulaire inkoopproces eruit, wat betekent dit voor de interne organisatie en samenwerkingsvormen met leveranciers. Duurzaam inkopen leidt niet tot hogere uitgaven!

Praktische voorbeelden Circulair inkopen; door Jaap Flendrie, procesregisseur Circulaire Economie bij de MARN
Direct aan de slag met Circulair inkopen. Praktische voorbeelden zoals circulair inkoop van afval, koffie, meubilair etc. Voorbeelden van concrete aanbestedingen en ondersteuning/begeleiding na dit mini-congres.

Vervolg Zorginstellingen

Wilt u meer weten over deze onderwerpen, neem dan contact op met Jaap Flendrie, tel: +31 (0)88 5012800 of e-mail: j.flendrie@jf3.nl.

Onderzocht wordt of er een praktische inkoopopleiding kan worden gestart, waarin overheden en instellingen aan de hand van eigen casussen kunnen worden begeleid in het circulair inkoopproces. U wordt op de hoogte gehouden omtrent de voortgang van deze circulaire inkoopopleiding.

Cirkelstad evenement Circulair Bouwen Rijk van Nijmegen

Op donderdagmiddag 12 april 2018 organiseerde Cirkelstad het evenement Circulair bouwen en renoveren in “De Oude School in Nijmegen”, het thuisadres van ECO+BOUW, koploper in het ecologisch, biobased en circulair bouwen.

Cirkelstad Rijk van Nijmegen maakte een vliegende start met de organisatie van dit evenement. Het bood een mooi programma voor zowel opdrachtgevers én opdrachtnemers in de bouwsector. Voor zowel grond-, weg- en waterbouwers, utiliteit- en woningbouwbedrijven en bedrijven in de buitenruimte uit Nijmegen en omstreken. Tijdens de informatieve en interactieve bijeenkomst kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
Circulaire stad: gebouwd zonder afval, zonder uitval; door Karlijn Bakker Cirkelstad spinner regio Arnhem en Nijmegen
Bestaande ontwikkelingen en initiatieven, delen van kennis en ervaringen rondom circulair bouwen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als gebruik van grondstoffen, modulair ontwerpen, verdienmodellen, inkopen & aanbesteden, netwerken en de wet- en regelgeving. Kwalitatief en duurzaam bouwen of renoveren binnen het budget!

Circulair ontwikkelen van buitenruimte en infrastructuur door Sander Lubberhuizen, Provincie Overijssel/gemeente Apeldoorn
Circulariteit is voor velen ook nog maar een container begrip. Hoe je hier handen en voeten aan kunt geven als je als overheid circulair wilt aanbesteden heeft Sander helder weten uit te leggen. Mede aan de hand van de circulaire aanbesteding van de Parken in Apeldoorn is duidelijk geworden dat je het gewoon moet gaan DOEN. Je moet gewoon beginnen, het is leuk en mensen om je heen worden er blij van.

Circulair opdrachtgeverschap: aanbesteden; door Erick Wuestman, Cirkelstad
Veel bedrijven vinden elkaar op het gebied van circulair bouwen en zijn van harte bereid met elkaar de “Circulaire Dans” aan te gaan. Het is aan de opdrachtgevers om daarbij voor de “juiste muziek” te zorgen en dat noemen we innovatie gericht circulair inkopen.

Break-out sessie Circulair bouwen; door Patrick Schreven van Eco+Bouw
Eco+Bouw bouwt ecologisch, biobased én is op weg richting circulair bouwen. In deze presentatie lichtte Patrick Schreven aan de hand van een aantal gerealiseerde bouwprojecten hun visie en aanpak toe.

Break-out sessie Circulaire buitenruimte; door Marcel Jansen, Donkergroen
Donkergroen richtte vorig jaar de buitenruimte rondom CIRCL (Paviljoen ABN AMRO) circulair in. Marcel Janssen deed verslag van hun proces van zoeken, proberen, uitvinden en doen. Een ervaringsverhaal over samenwerking en lessons learnt.

Break-out sessie Circulair GWW; door Sander Lubberhuizen, Provincie Overijssel
Sander Lubberhuizen ontwikkelde een ‘praatplaat’ met routes naar, en randvoorwaarden voor ontwikkeling van circulaire buitenruimte. In deze interactieve sessie werden ideeën van de aanwezigen ‘geplot’ op deze kaart en werd onderzocht, wat het project nodig zou kunnen hebben om een stap verder te komen.

De middag is afgesloten door Rutger Buch, voorzitter Cirkelstad, die een beeld gaf van de toekomst voor bouwend Nederland. De gebouwde omgeving zien als een enorme mijn. Vol met materialen die niet op de afvalberg hoeven te verdwijnen, omdat ze van waarde blijven door bij onderhoud, renovatie of sloop de materialen terug te brengen in kringloop. Wat geld oplevert.

Vervolg bouwsector

U kunt zich aansluiten bij Cirkelstad, hét platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector. Het kennisnetwerk op diverse gebieden zoals inclusief beleid, circulaire inkoop en ontwerp en circulaire en inclusieve realisatie van bouw en sloop. Maar ook op andere thema’s zoals bijvoorbeeld interieur, groen, water, energie of voeding. U krijgt toegang tot:
• Regionale Community of Practice om kennis te maken en kennis te delen
• Online delen van ervaringen tussen partners en regio’s
• Landelijk overzicht met landelijk trefpunt
• Cross sectoraal netwerk van bestuurders en projectverantwoordelijken

Op 22 mei van 14 uur tot 16 uur staat het eerste werkoverleg gepland in Nijmegen voor de leden van Cirkelstad. Voor vragen of voor aanmelding neem contact op met Karlijn Bakker, tel: 06-27085508 of e-mail: karlijn@cirkelstad.nl

Onderzoek wordt gestart naar de haalbaarheid voor het oprichten van een bouwdepot en kenniscentrum voor biobased en gebruikte bouwmaterialen. Wanneer een pand zorgvuldig ontdaan wordt van materialen en producten, zijn er vaak nog veel materialen aanwezig die hergebruikt kunnen worden. Van een balk, kraan, kozijn of deur tot trespa platen. Al deze producten en materialen kunnen weer worden ingezet tijdens renovatie en nieuwbouwprojecten.

Begeleiding naar circulaire bedrijfsvoering voor het MKB

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.
Het principe van een circulaire economie wordt snel populairder bij ondernemers en beleidsmakers. Vooral bij diegenen die zich bezig houden met supply chain management, innovatie en onderzoek, productie, verkoop en marketing of logistiek en afvalverwerking.

Doordat overheden, instellingen en grote bedrijven (multinationals) steeds meer opdrachten verlenen aan leveranciers die Maatschappelijk Verantwoord en Circulair Ondernemen, zie je in bepaalde branches al een grote verandering plaatsvinden. Voor de kleine en middelgrote ondernemingen is de weg naar een circulaire bedrijfsvoering niet altijd even duidelijk. Wij kunnen u helpen om de weg naar een circulaire bedrijfsvoering in te zetten, partijen te verbinden, kennisbronnen in te zetten en mogelijke externe financiering te verkrijgen.

Vervolg MKB

Wilt u een begin maken met de circulaire economie in uw bedrijf of wilt u de ingeslagen weg versnellen, neem dan contact op met Jaap Flendrie, tel: +31 (0)88 5012800 of e-mail: j.flendrie@jf3.nl.

Ook kunt u gratis gebruik maken van www.WerkCirculair.nl, een B2B platform voor bedrijven, bedrijventerreinen, instellingen en (semi)overheden, die werk maken van de Circulaire Economie.
• Vraag / aanbod van afval-, grondstoffen, producten, diensten.
• Aanbieden van beschikbare productiecapaciteit, diensten, voertuigen, O.G. en medewerkers.
• Voor enkel stuks tot eenmalige bulkstromen en structurele overschotten.
• Op lokaal niveau (bedrijf/instelling, industrieterrein), plaats, regio of heel Nederland.