JF3 Business Solutions
onderdeel van BAJA-Networks BV
Het Rietveld 55
7321 CT Apeldoorn

Tel: 088-501 28 00
E-mail: info@jf3.nl
Internet: www.jf3.nl

KvK-nummer 17222590
IBAN-nr: NL69 RABO 0101023634
BTW-nr: NL819222203B01

Artikel 1: Toepasselijkheid Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen JF3 Business Solutions onderdeel van BAJA Networks BV (hierna te noemen JF3 Business Solutions), of aan haar gelieerde ondernemingen, enerzijds en een opdrachtgever anderzijds, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk door partijen is afgeweken.

Artikel 2: Offertes; opdrachten; totstandkoming overeenkomst

2.1 De door JF3 Business Solutions uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de kosten die JF3 Business Solutions in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdracht door een bevoegde vertegenwoordiger van JF3 Business Solutions is aanvaard.

2.4 JF3 Business Solutions heeft het recht om bij of na het sluiten van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever zekerheid of betaling van een voorschot te verlangen.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1 JF3 Business Solutions zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 JF3 Business Solutions kan de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

3.3 Opdrachtgever draagt er op zijn kosten zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan JF3 Business Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JF3 Business Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan JF3 Business Solutions zijn verstrekt, heeft zij het recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Opdrachtgever zal kosteloos medewerkers uit de eigen organisatie die bij de werkzaamheden betrokken zullen zijn aan JF3 Business Solutions ter beschikking stellen, evenals, indien JF3 Business Solutions daarom verzoekt, een eigen werkruimte met telefoon-, fax-, e-mail, en internetaansluiting.

3.5 JF3 Business Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of ondeugdelijke materialen.

Artikel 4: Tussentijdse beëindiging

4.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen een opzegtermijn van ten minste vijf dagen in acht te nemen.

4.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft JF3 Business Solutions, naast vergoeding van gemaakte kosten, in ieder geval recht op betaling van haar declaraties voor de tot de beëindiging van de overeenkomst verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 5: Opeisbaarheid; ontbinding; opschorting De vorderingen van JF3 Business Solutions op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan JF3 Business Solutions omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien JF3 Business Solutions opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is; – Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of zijn bedrijfsvoering staakt; – indien opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In genoemde gevallen is JF3 Business Solutions bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van opdrachtgever de hierdoor door JF3 Business Solutions geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan JF3 Business Solutions toekomende rechten.

Artikel 6: Geheimhouding; non-concurrentie

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6.2 Partijen verplichten zich om gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één jaar na beëindiging daarvan geen personeel van de andere partij in dienst te nemen zonder toestemming van de andere partij.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. JF3 Business Solutions is slechts aan een wijziging van de overeenkomst gebonden indien partijen deze schriftelijk overeenkomen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

7.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal JF3 Business Solutions opdrachtgever hierover inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal zij daarbij zo mogelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8: Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

8.1 JF3 Business Solutions behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, alsmede de rechten op know how.

8.2 Alle door JF3 Business Solutions in het kader van de overeenkomst uitgebrachte adviezen en verstrekte stukken en informatie e.d. blijven, evenals bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte modellen, technieken, instrumenten, software e.d., eigendom van JF3 Business Solutions. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JF3 Business Solutions is opdrachtgever niet gerechtigd tot openbaarmaking en het ter kennis brengen van derden daarvan.

Artikel 9: Honorarium

9.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

9.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

9.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede tijd. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van JF3 Business Solutions geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen. Prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

9.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

9.5 JF3 Business Solutions is gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek aan opdrachtgever in rekening te brengen.

9.6 JF3 Business Solutions is gerechtigd tot verhoging van het overeengekomen honorarium of tarief. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient in dat geval onverwijld na kennisneming van de verhoging door opdrachtgever te geschieden.

Artikel 10: Gebreken; klachttermijnen

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verstuurde declaraties dienen door opdrachtgever binnen twee weken na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/de datum van de verstuurde declaratie schriftelijk te worden gemeld aan JF3 Business Solutions.

10.2 Indien een klacht over verrichte werkzaamheden gegrond is zal JF3 Business Solutions de dienstverlening alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal JF3 Business Solutions slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 11: Betaling

11.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in de onderlinge verhouding tussen JF3 Business Solutions en opdrachtgever geldende wettelijke rente.

11.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

11.3 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

11.4 Indien de opdracht aan JF3 Business Solutions door meer dan één opdrachtgever is gegeven, is elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen uit de met JF3 Business Solutions gesloten overeenkomst.

11.5 Indien JF3 Business Solutions invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van opdrachtgever.

11.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt dat JF3 Business Solutions jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk is voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

12.2 Indien JF3 Business Solutions aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van JF3 Business Solutions beperkt tot het bedrag van het door JF3 Business Solutions aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Bij opdrachten met een langere looptijd dan zes maanden is de aansprakelijkheid van JF3 Business Solutions verder beperkt tot het over de laatste zes maanden aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

12.3 Bij het inschakelen van derden door JF3 Business Solutions zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. JF3 Business Solutions is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

12.4 De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt tevens voor het geval JF3 Business Solutions aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door JF3 Business Solutions bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software of andere zaken.

12.5 JF3 Business Solutions is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.

12.6 Elk vorderingsrecht van opdrachtgever jegens JF3 Business Solutions tot vergoeding van schade vervalt na verloop van één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, tenzij opdrachtgever binnen die termijn een rechtsvordering tegen JF3 Business Solutions heeft ingesteld. 12.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van JF3 Business Solutions of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13: Geschilbeslechting; toepasselijk recht

13.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen JF3 Business Solutions en opdrachtgever, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Arnhem. Dit geldt niet voor kantonzaken als bedoeld in artikel 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. JF3 Business Solutions blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

13.2 Op elke overeenkomst tussen JF3 Business Solutions en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.